Wojciech Blecharczyk - Burmistrz Miasta Sanoka...

 

Rocznik 1962

Ukończyłem studia wyższe na Wydziale Geograficzno - Biologicznym na kierunku biologia Wyższej Szkole Pedagogicznej - obecnie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, studia podyplomowe na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie w zakresie ochrony środowiska, a w 2012 r. uzyskałem tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie ochrony środowiska.

Do momentu rozpoczęcia pracy w samorządzie Miasta Sanoka pracowałem jako nauczyciel, najpierw w Szkole Podstawowej w Falejówce, a następnie przez wiele lat w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku. Przez cały czas aktywnie uczestniczyłem w działalności na rzecz ochrony środowiska, w ramach Ligi Ochrony Przyrody, której przez 10 lat byłem wiceprezesem krajowym, jako biegły sądowy sądów okręgowych w zakresie ochrony przyrody. Byłem także współorganizatorem drugiego w Polsce Powszechnego Uniwersytetu Wiedzy Ekologicznej w Sanoku. Uczestniczyłem w wielu programach promujących ochronę przyrody, m.in. „Błękitny San”, czy też zakładanie nowych ścieżek dydaktycznych w obrębie parków krajobrazowych Gór Słonnych, w rezerwacie Polanki. Podczas pracy zawodowej cały czas dokształcałem się w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na kursach i stypendiach krajowych i zagranicznych.

Od 2008 r. jestem wiceprzewodniczącym Narodowej Rady Ekologicznej w Warszawie; członkiem Kapituły Konkursu pod patronatem Prezydenta RP na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce, a także członkiem: Zarządu IAKS Polska; PKOL, Alumni, Association U.S. Departament Exange Programs; towarzystw naukowych z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. W swoim dorobku mam liczne prace i artykuły naukowe, m.in. „Walory przyrodnicze dorzecza Sanu”, „Walory przyrodnicze powiatu sanockiego”, „Edukacja ekologiczna”.

Mam na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień, m.in. Samorządowiec Roku 2004 w województwie podkarpackim; Mecenas Polskiej Ekologii 2006; Partner Polskiej Ekologii 2007; Zasłużony dla Ochrony Środowiska; Złota Odznaka LOP, Złota Odznaka PZHL; nagrody kuratora i Ministra Edukacji Narodowej.

Od 2002 r. nieprzerwanie pełnie funkcję Burmistrza Miasta Sanoka. Za mojej kadencji w mieście zostało zrealizowanych wiele ważnych dla funkcjonowania Sanoka inwestycji. Część z nich została dofinansowana ze źródeł zewnętrznych. Do sztandarowych należą, m.in. rewitalizacja Rynku, Parku Miejskiego, budowa hali widowiskowo-sportowej Arena Sanoka, modernizacja toru lodowego i jego obiektów, budowa sali tańca, modernizacja budynku Sanockiego Domu Kultury, budowa platformy widokowej w Parku Miejskim, budowa boisk wielofunkcyjnych, „Orlików” oraz placów zabaw przy szkołach i sal zabaw w szkołach, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa Zespołu Gabinetów Lekarskich w SP MZPOZ, rewitalizacja placu św. Michała, budowa parkingu wielopoziomowego, budowa zielonego rynku, jedna z największych inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sanoka polegająca na przebudowie miejskiej oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody, modernizacja Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych, szereg przedsięwzięć poprawiających komunikację drogową, budowa budynku socjalnego, zakup autobusów dla MKS oraz samochodu strażackiego dla OSP Olchowce. Realizowanych było również szereg projektów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, cyfrowemu, projektów edukacyjne, np. w zakresie ekologii, kulturalnych, sportowych, itp. W opracowaniu planistycznym, sporządzanym wspólnie z GDDKiA, tworzona jest dokumentacja potrzebna do budowy obwodnicy południowej miasta, a w planach strategicznych postępują prace w zakresie budowy drogi śródmiejskiej, Aquaparku i nowego stadionu.

 

dr Wojciech Blecharczyk

 

Nasi Radni

w Radzie Miasta

Teresa Lisowska

Maria Oberc

Jan Biega

Maciej Bluj

Mariusz Chytła

Piotr Lewandowski

Jan Oklejewicz

Nasz Radny

w Radzie Powiatu

Jan Cyran