¦wiatowy Zjazd Sanoczan 2014 - ZAPRASZAMY...

SANOCKI PARK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Rewitalizacja Rynku i Placu Św. Jana

powrót

Projekt pn. "Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap I. Rewitalizacja Rynku i Placu Św. Jana" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja miast. Całkowita wartość projektu  pierwotnie wynosiła: 6 187 662,08 zł, w tym dofinansowanie ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokosci 38,34% kosztów kwalifikowalnych oraz 10% kosztów kwalifikowalnych z rezerwy celowej budzetu państwa.

W związku z podpisanym w dniu 31.10.2008 r. Aneksem nr 2/08 do umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu zwiększającego dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  całkowita wartość projektu wynosi  6 161 725,76 PLN brutto, w tym dofinansowanie z:

- EFRR -  3 373 122,96 PLN (75% kosztów kwalifikowanych)

- Budżetu państwa  - 449 794,73 PLN (10%)

- Wkład własny  - 2 788 602,80 PLN

- Termin realizacji projektu: listopad 2005r. - grudzień 2007r.

Podstawowym celem projektu było ożywienie gospodarcze i społeczne centrum Sanoka oraz zwiększenie potencjału turystycznego miasta poprzez przekształcenia architektoniczno – przestrzenne. Zakres rzeczowy projektu obejmował przebudowę Rynku i Placu Św. Jana wraz z przyległymi ulicami oraz remont elewacji wybranych budynków. Obszar Rynku został wyłączony z ruchu drogowego, dzięki czemu w najbliższej przyszłości stanie się miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym przyjaznym dla mieszkańców i odwiedzających miasto turystów.

W ramach projektu wykonano:

1. remont pomieszczeń, przeznaczonych na Centrum Informacji Turystycznej (CIT) oraz Biuro Wystw Artystycznych (BWA) w budynku Rynek 14,

2. przebudowę placów Rynku i Św. Jana oraz modernizację ulic Łaziennej i Zamkowej. W wyniku przeprowadzonych prac na ulicy Zamkowej wykonano sieć kanalizacji deszczowej, ułożono kostkę brukową i nową nawierzchnię asfaltową. Pod płytą Rynku i palcu Św. Jana zmodernizowano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową. Wymieniono uzbrojenie teletechniczne i oświetlenie uliczne. Na Rynku i palcu Św. Jana oraz ulicy Łaziennej ułożono kostkę brukowa betonową i granitową. Na placu św. Jana ustawiono fontannę o wymiarach 3 metry na 3 metry. Natomiast na Rynku zainstalowano podświetlaną fontannę muzyczną składającą się z dwóch niecek wzajemnie przenikających o wymiarach 5 metrów na 5 metrów każda. Centralny plac miasta obsadzono drzewami: klonami i wierzbami oraz krzewami i bylinami. Zainstalowano elementy małej architektury tj. stylowe ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.

3. remonty elewacji budynków: Rynek 5, 9, 10, 14, 18, Plac Św. Michała 5, Cerkiewna 6, 3-go Maja 2 i 4 oraz Grodka 3