WYBORY 2014

WYDARZENIA

KRONIKA WYDARZEŃ

WOJCIECH BLECHARCZYK

HONOROWY PATRONAT

MEDIA O NAS

PREZENTACJA DOKONAŃ

POZYSKANE FUNDUSZE UNIJNE

GALERIA

KONTAKT

WYBORY 2010

 

PRZEDSIĘBIORCY
stawiają na BLECHARCZYKA


Dziękujemy za UPÓR I WSPARCIE
CIARKO PBS BANK KH SANOK


Spotkanie wyborcze
28.11.2014


Nasi RADNI
w Radzie Miasta Sanoka


Wywiad dla TV OBIEKTYW
10.11.2014


Warto odwiedzić

 

 

 

  Wojciech Blecharczyk - Burmistrz Miasta Sanoka...

ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA MOJEGO SPOTU WYBORCZEGO PRZED II TURĄ


Drodzy Sanoczanie!

Kolejne cztery lata za nami. Przyjęty program na ten okres w większości został zrealizowany, w niektórych dziedzinach rozszerzony. Mam świadomość, że pewne jego elementy nie zostały wykonane. Dziś chcemy zadeklarować, że te zadania nadal są dla nas aktualne, mają duży stopień zaawansowania i są zaplanowane do realizacji w nadchodzącej kadencji.

Wiele rzeczy udało się zrealizować dzięki wsparciu miejskich radnych. Bez ich zaangażowania i akceptacji byłoby to niemożliwe, dlatego szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem tych, którzy wspierali nasze, przecież wspólne przedsięwzięcia.

Dziękuję też sanockim przedsiębiorcom, których wsparcie przyczyniło się do rozwoju miasta na różnych jego płaszczyznach funkcjonowania.

Kieruję słowa wdzięczności do wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy zawsze służyli nam nie tylko dobrą radą, ale również aktywnym działaniem, udowadniając, że są zainteresowani przyszłością miasta. Zawsze docenialiśmy też konstruktywną krytykę, wypływającą ze szczerej troski o nasz Sanok.

Nasze zamierzania inwestycyjne w nadchodzącej kadencji są tak samo ważne, jak i bardzo potrzebne dla mieszkańców i rozwoju Sanoka. Są zaplanowane w taki sposób, by można było je zrealizować przy pomocy środków zewnętrznych, a taka możliwość rysuje się w nowej perspektywie unijnej. Do tych zadań należą:

- budowa obwodnicy miasta Sanoka wraz z łącznikami dojazdowymi,

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy przy ul. Okulickiego,

- budowa dworca komunikacji miejskiej, podmiejskiej i międzymiastowej,

- budowa mieszkań socjalnych i komunalnych,

- budowa Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji,

- budowa drogi śródmiejskiej,

- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2,

- budowa osiedlowych dróg miejskich,

- kanalizacji deszczowej, kolektora kanalizacji deszczowej Dąbrówka Północ,

- oświetlenia ulicznego, parkingów,

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,

- budowa Dzielnicowych Centrów Kultury,

- modernizacja stadionu przy ul. Stróżowskiej,

- zagospodarowanie brzegów rzeki San,

- zagospodarowanie skarpy miejskiej,

- budowa ścieżek rowerowych,

-poprawa miejskiej infrastruktury transportowej,

- rozbudowa i modernizacja cmentarzy,

- budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Południowym,

- budowa kładki na rzece San,

- zadaszenie toru lodowego do jazdy szybkiej.

Kluczową sprawą dla rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości jest stwarzanie odpowiednich warunków do funkcjonowania podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie miasta. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się warunkom gospodarczym, powołaliśmy do życia klaster naukowo-badawczy. Jego profil ukierunkowany jest na rozwój nowoczesnych technologii. Daje to możliwości pozyskiwania bieżących środków unijnych dla uczestników klastra. Przedsięwzięcie zrzesza ponad dwadzieścia podmiotów i instytucji, a dynamika wzrostu wskazuje, że liczba ta w niedługim czasie ulegnie znacznemu wzrostowi. Planowane uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Okulickiego i włączenie ich do specjalnej strefy ekonomicznej pozwoli na pozyskiwanie nowych inwestorów, a tym samym wzrost gospodarczy i stworzenie nowych miejsc pracy.

Ważną sprawą jest dla nas rozwój edukacji, choć już dziś coraz lepsze wyniki, które osiągamy, plasują nas w czołówce województwa, ale nigdy nie jest tak, by nie mogło być lepiej. Będziemy:

- ulepszać bazę lokalową placówek oświatowych,

- zwiększać liczbę edukacyjnych zajęć innowacyjnych, także przy pomocy programów unijnych,

- wspierać instytucje i organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży,

- przeznaczać środki dla uzdolnionych uczniów, tworząc warunki dla ich rozwoju w różnych dziedzinach zainteresowań,

- promować uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sporcie,

- nieść pomoc materialną dla dzieci i uczniów poprzez uczestnictwo w programach stypendialnych, jak również za pośrednictwem MOPS-u.

Dzięki staraniom mamy bardzo dobrą bazę kultury w Sanoku, a kończąca się rewitalizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej uczyni ją jedną z najnowocześniejszych i przyjaznych dla wszystkich. Będziemy nadal:

- organizować, finansować i współfinansować atrakcyjne przedsięwzięcia kulturalne, kierowane do odbiorców mających różne zainteresowania,

- pomagać materialnie, organizacyjnie i promocyjnie placówkom kultury, jej twórcom i instytucjom, które kształcą ludzi związanych z tą dziedziną życia,

- kontynuować edukację na rzecz właściwego odbioru wydarzeń związanych z szeroko pojętą kulturą,

- pozyskiwać środki pomocowe na rzecz rozwoju kultury i organizacji imprez z tego zakresu.

Dynamicznie powiększająca się baza sportowa pozwala na rozwijanie zainteresowań w wielu dyscyplinach sportu. Sprawia, że możemy poszczycić się organizacją imprez, nawet o charakterze ponadregionalnym. Jednak i tu wymagania są coraz większe i musimy się do nich dostosować. Dlatego niezbędne są następne przedsięwzięcia, takie jak:

- budowa zespołu basenów,

- dostosowanie toru lodowego do wymogów międzynarodowych,

- modernizacja stadionu piłkarskiego,

- dalsza modernizacja i rozbudowa innych obiektów MOSiR-u.

Te działania są niezbędne i wymagają pozyskiwania na ten cel środków unijnych. Są już daleko posunięte i dają możliwość ich realizacji w nadchodzącej kadencji. Dzięki temu znacznie zwiększy się możliwość dostępności mieszkańców naszego miasta do tych obiektów. Ponadto będziemy:

- kontynuować bezpłatną naukę pływania,

- naukę w klasach z rozszerzonym programem wychowania fizycznego,

- zapewniać pomoc finansową dla klubów sportowych w formie dotacji i stypendiów sportowych,

- udostępniać miejskie obiekty sportowe dla działalności statutowej,

- organizować imprezy sportowe o charakterze międzynarodowym i krajowym oraz imprezy dla sanoczan,

- realizować budowę ścieżek rowerowych wg opracowanej już koncepcji.

Nie zapominamy o ludziach potrzebujących, o tych dla których niezbędna jest zarówno pomoc materialna, jak i inna, dla właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Jak dotychczas będziemy

ich wspierać poprzez:

- przeznaczanie odpowiednich środków finansowych,

- pozyskiwanie finansów zewnętrznych, w tym realizowanie programów aktywizujących do działań na rzecz poprawy codziennego życia,

- stwarzanie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy,

- organizowanie opieki socjalnej, psychologicznej i prawnej,

- organizowanie dożywiania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i ludzi starszych,

- wprowadzenie lokalnej Karty Dużej Rodziny,

- organizowanie zajęć terapeutycznych, wypoczynku dla dzieci i zagospodarowania ich czasu wolnego,

- wspieranie osób uzależnionych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- wspieranie finansowo i organizacyjnie instytucji zajmujących się niesieniem pomocy ludziom potrzebującym.

Będziemy jak dotąd:

- prowadzić politykę, zapewniającą właściwe funkcjonowanie miejskiej służby zdrowia w ramach działalności publicznej,

- utrzymamy warunki, dzięki którym dzieci i młodzież szkolna będzie miała dostęp do usług dentystycznych oraz usług prowadzonych w ramach higieny szkolnej,

- organizować badania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, także wprowadzając działania, które zapobiegają powstawaniu chorób,

- przeznaczać pomoc finansową na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sanoku oraz miejskiego ZOZ-u,

- kontynuować dobrą współpracę ze służbami mundurowymi, także poprzez wspólne patrole ze Strażą Miejską,

- współpracować z instytucjami w zakresie wprowadzania monitoringu miejskiego i rozszerzać go o nowe elementy,

- kontynuować pracę pedagoga ulicy i partyworkerów,

- wspierać działanie zespołów interdyscyplinarnych,

- realizować programy kierowane do dzieci i młodzieży, prowadzące do poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście, jak również eliminowania niepożądanych zachowań.

Proszę o dalsze zaufanie i Państwa GŁOS

dr Wojciech Blecharczyk

fot. FOTO Dorota

 

 

 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wojciech Blecharczyk 2011